Báo cáo trực tuyến

  1. Báo cáo số liệu CNTT và thực hiện đề án CNTT: Thời gian hoàn thành: 25/5/2020

Click chuột vào dòng bậc học tương ứng để nhập thống kê

     2. Báo cáo tình hình học sinh đi học ngày 04/5/2020 – ngày 25/5/2020: Thời gian hoàn thành trước 9 giờ ngày 26/5/2020