Văn bản Bộ

35/2017/TT-BGD&ĐT

35/2017/TT-BGD&ĐT

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

282/BGD&ĐT-CTHSSV

282/BGD&ĐT-CTHSSV

Ngày đăng: Lượt xem:

Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học: Khung ứng xử văn hóa trong trường học; Định hướng nội dung và sử dụng khẩu hiệu trong trường học.

5031/BGD&ĐT-KHTC

5031/BGD&ĐT-KHTC

Ngày đăng: Lượt xem:

Văn bản của Bộ GD&ĐT gửi UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

4341/BGDDT

4341/BGDDT

Ngày đăng: Lượt xem:

Văn bản của Bộ GD&ĐT về thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên nghèo.

535/TB-BGDDT

535/TB-BGDDT

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại phiên họp lần thứ hai Ban chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

3718/BGDĐT-GDTrH

3718/BGDĐT-GDTrH

Ngày đăng: Lượt xem:

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3764/BGDDT-GDTX

3764/BGDDT-GDTX

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhiệm vụ GDTX năm học 2017-2018 của Bộ GD&ĐT

40/2017/TT-BTC

40/2017/TT-BTC

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017

2699/CT-BGDĐT

2699/CT-BGDĐT

Ngày đăng: Lượt xem:

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của nghành giáo dục

2071/QĐ-BGDDT

2071/QĐ-BGDDT

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định của Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018

Trang 1 / 512345