Văn bản QPPL

32/2016/QĐ-UBND

32/2016/QĐ-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

50/2017/QĐ-TTg

50/2017/QĐ-TTg

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị

35/2017/TT-BGD&ĐT

35/2017/TT-BGD&ĐT

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

90/2017/NQ-HĐND

90/2017/NQ-HĐND

Ngày đăng: Lượt xem:

Nghị quyết của HĐND tỉnh Kiên Giang Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; và Văn bản số 1752/UBND-KHTH ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND.

23/2016/QĐ-UBND

23/2016/QĐ-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

40/2016/NQ-HĐND

40/2016/NQ-HĐND

Ngày đăng: Lượt xem:

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

40/2017/TT-BTC

40/2017/TT-BTC

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017

27/2017/QĐ-UBND

27/2017/QĐ-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

26/2017/QĐ-UBND

26/2017/QĐ-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

16/2017/TT-BGDĐT

16/2017/TT-BGDĐT

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông tư Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
Thông tư này thay thế TTLT số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV và TT số 59/2008/BGD&ĐT. Và có hiệu lực kể từ ngày 28/8/2017

Trang 1 / 512345