Thi tuyển viên chức 2016

* Kết quả thi tuyển viên chức

I- Thông báo thi tuyển viên chức

II- Danh sách kèm theo thông báo

III- Một số lưu ý về nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức

IV- Tài liệu ôn thi tuyển viên chức

1- Tài liệu thi chuyên môn nghiệp vụ liên ngành

– Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐT  ngày 22   tháng 01  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

– Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT , ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

– Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 16 tháng 4 năm 2008  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

Quyết định số 05/VBHN về Điều lệ trường mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT  của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Thông tư 41/2010/TT-BGD&ĐT  của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường tiểu học

Thông tư  50/2012/TT-BGD&ĐT  ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học

2- Tài liệu thi kiến thức chung

Luật giáo dục 2005

Luật sửa đổi luật giáo dục 2009

Luật viên chức 2010

Nghị định 27 năm 2012 của Chính Phủ

Nghị định 29 năm 2012 của chính phủ

3- Tài liệu thi môn tin học

120 câu trắc nghiệm

Cấu trúc chương trình

4- Tài liệu thi môn Tiếng anh

5- Thông báo ôn tập thi tuyển

6- Danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức

7- Thông báo Lịch thi tuyển viên chức

8- Thông báo thi thực hành

9- Danh sách thi thực hành

10- Phiếu chấm thi thực hành

11- Kết quả thi viên chức

Download (PDF, Unknown)

12- Đơn xin phúc khảo

Download (DOC, 5KB)

13- Thông báo phúc khảo

Download (PDF, Unknown)