Thủ tục chuyển công tác đối với giáo viên

Lượt xem:


  1. Thuyên chuyển đi ngoài huyện:
  2. Bước 1: Làm thủ tục tại nơi đi.

          – Cá nhân làm đơn xin chuyển công tác, nêu rõ lý do xin thuyên chuyển. (theo mẫu)

        – Trình đơn cho Hiệu trưởng đơn vị công tác, nếu Hiệu trưởng đồng ý cho thuyên chuyển thì ký công văn cho thuyên chuyển công tác (theo mẫu công văn của hiệu trưởng).

          + Hồ sơ gồm có:

          – Đơn xin chuyển công tác. (theo mẫu)

          – Lý lịch mẫu 1a-BNV/2007 thời điểm thuyên chuyển có xác nhận của thủ trưởng đơn vị.

          – Bản tự kiểm quá trình công tác, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác.

          – Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ.

        – Bản sao quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc xác định thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn.

          – Bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức, các quyết định lương theo thâm niên công tác.

          – Bản sao quyết định chuyển xếp lương, chuyển loại, nâng ngạch viên chức (nếu có).

          – Các giấy tờ, tài liệu minh chứng cho lý do xin thuyên chuyển (nếu có).

          Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  1. Bước 2: Làm thủ tục tại nơi đến

          – Cá nhân mang bộ hồ sơ tại bước 1 đến phòng GD&ĐT nơi xin chuyển đến, Phòng GD&ĐT nơi xin chuyển đến sẽ xử lý hồ sơ để có công văn đồng ý tiếp nhận của phòng GD&ĐT và  của UBND huyện nơi xin chuyển đến.

  1. Bước 3: Quay về phòng GD&ĐT nơi đi:

          – Sau khi thực hiện và có kết quả ở bước 1 và bước 2; cá nhân mang bộ hồ sơ gửi cho bộ phận tổ chức phòng GD&ĐT thẩm định, tham mưu lãnh đạo phòng GD&ĐT ký đồng ý cho thuyên chuyển.

          – Bộ phận tổ chức phòng GD&ĐT chuyển hồ sơ phòng Nội vụ để tham mưu UBND huyện có công văn đồng ý cho thuyên chuyển.

  1. Bước 4: Làm thủ tục tại Sở Nội vụ

          – Cá nhân mang bộ hồ sơ và công văn đồng ý cho thuyên chuyển của trường, phòng GD&ĐT, UBND huyện nơi xin chuyển đi, công văn đồng ý tiếp nhận của trường, phòng GD&ĐT, UBND huyện nơi chuyển đến, gửi phòng tổ chức công chức Sở Nội vụ để Sở Nội vụ ra quyết định chấp thuận cho chuyển công tác.

  1. Bước 5: Tiến hành thuyên chuyển

          – Cá nhân mang quyết định đồng ý cho chuyển công tác của Sở Nội vụ đến phòng GD&ĐT nơi xin chuyển đi để phòng GD&ĐT kết hợp với phòng Nội vụ làm các thủ tục trước khi tiến hành thuyên chuyển như: Chấm dứt hợp đồng làm việc, quyết định thực hiện chế độ trợ cấp cho viên chức chuyển công tác (nếu có) . . .

          – Cá nhân mang các loại hồ sơ ở bước 5 đến phòng GD&ĐT nơi chuyển đến để được phân công công tác.

  1. Thuyên chuyển ngoài tỉnh:

          – Các bước và hồ sơ như thuyên chuyển ngoài huyện; ở bước 4, cá nhân đến Sở Nội vụ nơi chuyển đến để Sở Nội vụ có công văn đồng ý tiếp nhận, sau đó quay lại Sở Nội vụ nơi chuyển đi để nơi đây có Quyết định đồng ý cho chuyển công tác qua tỉnh khác.

          – Sau khi có Quyết định đồng ý cho chuyển công tác của Sở Nội vụ nơi chuyển đi, cá nhân liên hệ phòng GD&ĐT nơi xin đi để làm tiếp thủ tục ở bước 5.