Tuyên truyền, thực hiện chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

   

      Sự kiện Giờ Trái đất năm 2018 với thông điệp “Hôm nay tôi sống xanh hơn” sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 24/3/2018. Để hưởng ứng Chiến dịch năm 2018, góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng nhất là đội ngũ giáo viên, học sinh về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị Số 1931/CT-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, bộ phận trực thuộc tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và phụ huynh học sinh nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; tăng cường thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

2. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 thông qua các hình thức thiết thực, phù hợp. Nội dung tuyên truyền các đơn vị có thể tham khảo tại trang thông tin điện tử chính thức của chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả http://tietkiemnangluong.com.vn.

3. Tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018, bằng hình thức tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời điểm diễn ra sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất từ  20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 24/3/2018.

Tải Văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT