Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
106/UBND-TNMT 25/07/2017 Văn bản khác, Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2018 cấp xã, huyện trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
90/2017/NQ-HĐND 20/07/2017 Nghị quyết, Nghị quyết của HĐND tỉnh Kiên Giang Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; và Văn bản số 1752/UBND-KHTH ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND.
1089/SGDĐT-GDMN 18/07/2017 Văn bản khác, Sở GD&ĐT Kiên Giang hướng dẫn tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ siowr giáo dục Mầm non
1093/SGDDT-CNTT 18/07/2017 Văn bản khác, Tăng cường ứng dụng phần mềm SMAS trong quản lý nhà trường và in các loại hồ sơ quản lý học sinh.
1508/QĐ-UBND 13/07/2017 Quyết định, Quyết định của UBND tỉnh Kiên giang Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018
16/2017/TT-BGDĐT 12/07/2017 Thông tư, Thông tư Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Thông tư này thay thế TTLT số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV và TT số 59/2008/BGD&ĐT. Và có hiệu lực kể từ ngày 28/8/2017
45/BC-UBND 19/06/2017 Báo cáo, UBND huyện Vĩnh Thuận Báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020.
2071/QĐ-BGDDT 16/06/2017 Quyết định, Quyết định của Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018
113/TB-UBND 13/06/2017 Thông báo, Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về chế độ thù lao cho cán bộ Hội Khuyến học cấp xã.
2424/BNV-CCVC 09/06/2017 Văn bản khác, Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 2424/BNV-CCVC hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. 14 cơ quan Trung ương, trong đó có Ban Tổ chức Trung ương và 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm Đề án
15/2017/TT-BGDĐT 09/06/2017 Thông tư, Thông tư của BGD&ĐT bổ sung sửa đổi một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009
128/BC-UBND 08/06/2017 Báo cáo, Báo cáo tình hình phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Kiên Giang