Vĩnh Thuận tổ chức Đại hội biểu dương các Mô hình học tập giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thuận tổ chức Đại hội biểu dương các Mô hình học tập giai đoạn 2016-2020, kết hợp Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/8, Hội Khuyến học huyện phối hợp Phòng GD&ĐT tổ chức Đại hội biểu dương các Mô hình học tập tiêu biểu, kết hợp Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện đại trà Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Thông qua đại hội này, nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong triển khai phong trào xây dựng các Mô hình học tập 5 năm qua; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn 2016-2020.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Văn Tân, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; ông Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Huỳnh Ngọc Nguyên, HUV-Phó chủ tịch UBND huyện.

Tham dự Đại hội có gần 150 đại biểu, gồm 107 đại biểu đại diện các Mô hình học tập tiêu biểu trong huyện; lãnh đạo các ngành, đoàn thể trong Ban chỉ đạo xây dựng Xã hội học tập cấp huyện; chủ tịch, phó chủ tịch HKH huyện; Phó chủ tịch UBND-Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng XHHT cấp xã, và Chủ tịch Hội Khuyến học các xã-thị trấn.

Trong 5 năm qua, phong trào xây dựng các mô hình học tập trong huyện được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, đoàn thể và nhân dân về “học tập suốt đời” và xây dựng “xã hội học tập”, nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực tại chỗ cho địa phương, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thiết thực phục vụ cho công tác xây dựng “Nông thôn mới”.

Hơn 4 năm thực hiện đại trà Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2016 toàn huyện công nhận 3.208 “Gia đình học tập”, đạt 14,02% số hộ; 5 “Dòng họ học tập”, đạt 26,32% số dòng họ được khảo sát; 4 “Đơn vị học tập”, đạt 7,69% số đơn vị; năm 2016 chưa có đơn vị đăng ký “Cộng đồng học tập” ấp-khu phố. Đến năm 2019 toàn huyện có 10.633/22.560 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, đạt 47,08% số hộ; 10 “Dòng họ học tập”, đạt 52,63% so 19 dòng họ được khảo sát; 33 “Đơn vị học tập”, đạt 63,46% so 52 đơn vị; 34 “Cộng đồng học tập” ấp-khu phố, đạt 62,96% so 54 ấp-khu phố. So năm 2016 “GĐHT” tăng 32,88%, “DHHT” tăng 26,31%, “ĐVHT” tăng 55,77%, “CĐHT”ấp-khu phố tăng 62,96%.

Năm 2020 và những năm tiếp theo, toàn huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; triển khai Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X); đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng. Củng cố, kiện toàn nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học. Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chỉ tiêu xây dựng các Mô hình học tập năm 2020: phấn đấu công nhận 16.282 gia đình học tập, đạt 72,08% tổng số hộ; 14 dòng họ học tập, đạt 78,95% so 19 dòng họ được khảo sát; 41 đơn vị học tập, đạt 78,95% so 52 đơn vị thuộc xã; 49 cộng đồng học tập ấp-khu phố, đạt 90,74% so 52 ấp-khu phố… và bầu 12 đại biểu đại diện các Mô hình học tập tiêu biểu xuất sắc đi dự Đại hội biểu dương cấp tỉnh.

Để tôn vinh những kết quả và thành tích đạt được, Hội Khuyến học huyện đã đề nghị UBND huyện Vĩnh Thuận khen thưởng cho 44 Mô hình học tập tiêu biểu, (trong đó có 33 gia đình, 01 cán bộ Hội, 03 dòng họ, 04 ấp và 03 trường học). Hội Khuyến học huyện tặng giấy khen cho 63 MHHT và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020.

Ông Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, và xây dựng các Mô hình học tập

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, và xây dựng các Mô hình học tập thời gian qua; đồng thời biểu dương thành tích đạt được của Hội Khuyến học 2 cấp trong công tác tham mưu cho cấp ủy, UBND và Ban chỉ đạo xây dựng Xã hội học tập chỉ đạo toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện tích cực thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Hội Khuyến học trong huyện phát huy vai trò nòng cốt và phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa trong những năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời; xây dựng công dân học tập, cộng đồng học tập theo Kết luận số 49 của Ban Bí thư; xây dựng tổ chức Hội khuyến học các cấp vững mạnh với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, hiệu quả./.

                                                                                                                  Bài và ảnh: Thượng Ngươn

Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thuận