Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 21/9/2020, Trung tâm chính trị huyện Vĩnh Thuận phối hợp Liên đoàn lao động huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2020.
Tham gia lớp tập huấn có 170 học viên là cán bộ chuyên trách liên đoàn lao động huyện, Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó chủ tịch và ủy ban kiểm tra các công đoàn cơ sở trực thuộc. Thời gian tập huấn 2,5 ngày, các học viên được tiếp thu các nội dung cơ bản: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Công tác văn thư, lưu trữ và kỹ năng soạn thảo văn bản.
Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở nắm được những vấn đề lý luận chính trị cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trang bị những kiến thức cơ bản chuyên môn nghiệp vụ công đoàn, đồng thời làm cơ sở cho cán bộ công đoàn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ và tổ chức hiệu quả phong trào công nhân viên chức lao động tại cơ quan, đơn vị.

Bài và ảnh: Diễm Trang