Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục

 Trường Mẫu giáo  Trường tiểu học  Trường TH&THCS  Trường THCS
MG Thị Trấn  TH Thị Trấn 1   TH&THCS Phong Đông  THCS Thị Trấn
MG Vĩnh Phong TH Thị Trấn 2  THCS Vĩnh Phong 2 
MG Phong Đông TH Vĩnh Phong 1    TH&THCS Vĩnh Bình Nam  THCS Vĩnh Bình Nam 4
MG Vĩnh Bình Nam TH Vĩnh Phong 3  THCS Vĩnh Thuận
 MG Bình Minh TH Vĩnh Phong 4    TH&THCS Vĩnh Bình Bắc  
 MG Vĩnh Bình Bắc  TH Bình Minh
 MG Tân Thuận TH Vĩnh Bình Nam 4    TH&THCS Tân Thuận 1
 MG Vĩnh Thuận TH Vĩnh Bình Bắc 1 
   TH Vĩnh Bình Bắc 2   TH&THCS thị trấn Vĩnh Thuận
TH Vĩnh Bình Bắc 3
TH Vĩnh Bình Bắc 4
TH Tân Thuận 2
TH Tân Thuận 3
TH Vĩnh Thuận 1
TH Võ Văn Kiệt