Tập huấn: Trường học mở Khan Academy Vietnam; sử dụng SGK lớp 5, lớp 9, lớp 12 năm học 2024-2025

Các bạn nhấp chuột vào dòng tương ứng để đi đến liên kết cần truy cập thông tin tập huấn trực tuyến tháng 7/2024

TẬP HUẤN TRƯỜNG HỌC MỞ KHAN ACADEMY VIETNAM

Tập huấn trực tuyến trên Zoom Meetings link: https://us06web.zoom.us/j/85936578363

(ID: 859 36578363, Passcode/Mật khẩu: 689864)

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 19/7/2024

 

TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5, LỚP 9

Lịch tập huấn, link tập huấn

 LINK THAM GIA CÁC PHÒNG TẬP HUẤN GIÁO VIÊN LỚP 5

BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

 

Ngày SGK môn Link
Thứ 2

(22/7/2024)

Khoa học 5 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-khoahoc5-kntt
Giáo dục TC 5 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdtc5-kntt
Thứ 3

(23/7/2024)

Toán 5 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-toan5-kntt
Mĩ thuật 5 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-mithuat5-kntt
Thứ 4

(24/7/2024)

LS & ĐL 5 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-lsdl5-kntt
Công nghệ 5 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-congnghe5-kntt
Thứ 5

(25/7/2024)

Tiếng Việt 5 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tiengviet5-kntt
Tin học 5 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc5-kntt
Thứ 6

(26/7/2024)

Đạo đức 5 (Sáng) https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-daoduc5-kntt
HĐTN 5 (Chiều) https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtn5-kntt
Âm nhạc 5 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-amnhac5-kntt

 LINK THAM GIA CÁC PHÒNG TẬP HUẤN GIÁO VIÊN LỚP 5

BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

Ngày SGK môn Link
Thứ 2

(22/7/2024)

Khoa học 5 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-khoahoc5-ctst
Giáo dục TC 5 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdtc5-ctst
Thứ 3

(23/7/2024)

Toán 5 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-toan5-ctst
Mĩ thuật 5
(Bản 1)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-mithuat5-b1-ctst
Mĩ thuật 5
(Bản 2)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-mithuat5-b2-ctst
Thứ 4

(24/7/2024)

LS & ĐL 5 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-lsdl5-ctst
Công nghệ 5 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-congnghe5-ctst
Thứ 5

(25/7/2024)

Tiếng Việt 5 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tiengviet5-ctst
Tin học 5 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc5-ctst
Thứ 6

(26/7/2024)

Đạo đức 5 (S) https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-daoduc5-ctst
HĐTN 5 (C)
(Bản 1)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtn5-b1-ctst
HĐTN 5 (C)
(Bản 2)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtn5-b2-ctst
Âm nhạc 5 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-amnhac5-ctst

LINK THAM GIA CÁC PHÒNG TẬP HUẤN GIÁO VIÊN LỚP 9

BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

Ngày SGK môn Link
Thứ 2

(22/7/2024)

Toán 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-toan9-kntt
HĐTN, HN 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtnhn9-kntt
Thứ 3

(23/7/2024)

LS & ĐL 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-lsdl9-kntt
Công nghệ 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-congnghe9-kntt
Âm nhạc 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-amnhac9-kntt
Thứ 4

(24/7/2024)

Ngữ văn 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-nguvan9-kntt
Tin học 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc9-kntt
Thứ 5

(25/7/2024)

Giáo dục TC 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdtc9-kntt
Mĩ thuật 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-mithuat9-kntt
Thứ 6

(26/7/2024)

KHTN 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-khtn9-kntt
Giáo dục CD 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdcd9-kntt

LINK THAM GIA CÁC PHÒNG TẬP HUẤN GIÁO VIÊN LỚP 9

BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

Ngày SGK môn Link
Thứ 2

(22/7/2024)

Toán 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-toan9-ctst
HĐTN, HN 9
(Bản 1)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtnhn9-b1-ctst
HĐTN, HN 9
(Bản 2)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtnhn9-b2-ctst
Thứ 3

(23/7/2024)

LS & ĐL 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-lsdl9-ctst
Công nghệ 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-congnghe9-ctst
Âm nhạc 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-amnhac9-ctst
Thứ 4

(24/7/2024)

Ngữ văn 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-nguvan9-ctst
Tin học 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc9-ctst
Thứ 5

(25/7/2024)

Giáo dục TC 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdtc9-ctst
Mĩ thuật 9
(Bản 1)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-mithuat9-b1-ctst
Mĩ thuật 9
(Bản 2)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-mithuat9-b2-ctst
Thứ 6

(26/7/2024)

KHTN 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-khtn9-ctst
Giáo dục CD 9 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdcd9-ctst

LINK THAM GIA CÁC PHÒNG TẬP HUẤN GIÁO VIÊN LỚP 12

BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

 

Ngày SGK môn Link
Thứ 2

(22/7/2024)

Ngữ văn 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-nguvan12-kntt
Vật lí 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-vatli12-kntt
Tin học 12
(THƯD)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc12-kntt
Thứ 3

(23/7/2024)

Tin học 12
(KHMT)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc12-kntt
Công nghệ 12
(Nông nghiệp)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-congnghe12-kntt
Giáo dục TC 12
(Buổi sáng)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdtc12-kntt
Thứ 4

(24/7/2024)

Toán 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-toan12-kntt
Địa lí 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-diali12-kntt
HĐTN, HN 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtnhn12-kntt
Mĩ thuật 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-mithuat12-kntt
Thứ 5

(25/7/2024)

GD KT&PL 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdktpl12-kntt
Sinh học 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-sinhhoc12-kntt
Âm nhạc 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-amnhac12-kntt
Thứ 6

(26/7/2024)

Lịch sử 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-lichsu12-kntt
Hoá học 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hoahoc12-kntt
Công nghệ 12
(Công nghiệp)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-congnghe12-kntt
GD QP&AN 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdqpan12-kntt

 

LINK THAM GIA CÁC PHÒNG TẬP HUẤN GIÁO VIÊN LỚP 12

BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

Ngày SGK môn Link
Thứ 2

(22/7/2024)

Ngữ văn 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-nguvan12-ctst
Vật lí 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-vatli12-ctst
Tin học 12
(THƯD)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc12-ctst
Thứ 3

(23/7/2024)

Tin học 12
(KHMT)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-tinhoc12-ctst
Giáo dục TC 12
(Buổi chiều)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdtc12-kntt
Thứ 4

(24/7/2024)

Toán 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-toan12-ctst
Địa lí 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-diali12-ctst
HĐTN, HN 12
(Bản 1)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtnhn12-b1-ctst
HĐTN, HN 12
(Bản 2)
https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hdtnhn12-b2-ctst
Thứ 5

(25/7/2024)

GD KT&PL 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-gdktpl12-ctst
Sinh học 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-sinhhoc12-ctst
Âm nhạc 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-amnhac12-ctst
Thứ 6

(27/7/2024)

Lịch sử 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-lichsu12-ctst
Hoá học 12 https://nxbgdvn.vn/taphuan-sgk-hoahoc12-ctst

Hotline hỗ trợ trực tuyến:  0981.63.1945 – 0982.336.503 – 0983.675.718

Cán bộ phụ trách địa bàn Kiên Giang: Bùi Đức Sang, SĐT 0907.795.123, Email: sangbd.cuulong@gmail.com