Một số chỉ thị, văn bản về tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

TT Số, ký hiệu của Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Người ký Chức vụ Nội dung

1

80/2017/NĐ-CP Chính phủ 17/07/2017 Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
2 1299/QĐ-TTg Chính phủ 03/10/2018 Vũ Đức Đam Phó Thủ tưởng Quyết định Phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”
3 31/CT-TTg Chính phủ 04/12/2019 Nguyễn Xuân Phúc Thủ tưởng Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
4 8077/CT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 21/12/2007 Nguyễn Thiện Nhân Bộ trưởng Tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo và Quy định về đạo đức nhà giáo
5 16/2008/QĐ-BGDĐT Bộ GD&ĐT 16/04/2008 Nguyễn Thiện Nhân Bộ trưởng Quy định về đạo đức nhà giáo
6 505/CT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 20/02/2017 Phùng Xuân Nhạ Bộ trưởng Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục
7 5886/QĐ-BGDĐT Bộ GD&ĐT 28/12/2017 Nguyễn Thị Nghĩa Thứ trưởng Ban hành chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021
8 1737/CT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 07/05/2018 Phùng Xuân Nhạ Bộ trưởng Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo
9 5553/BGDĐT-NGCBQLGD Bộ GD&ĐT 06/12/2018 Nguyễn Hữu Độ Thứ trưởng Đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo
10 06/2019/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 12/04/2019 Nguyễn Thị Nghĩa Thứ trưởng

Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên