Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật giáo dục 2019.
36/2018/QH14 20/11/2018 Luật, Luật Phòng chống tham nhũng 2018
25/2018/QH14 12/06/2018 Luật, Luật Tố cáo
14/2012/QH13 20/06/2012 Luật, Luật phổ biến giáo dục pháp luật
Luật viên chức 2010 15/11/2010 Luật,
Luật sửa đổi Luật giáo dục 2009 25/11/2009 Luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục của quốc hội khóa xii, kỳ họp thứ 6 số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009
38/2005/QH11_Luật giáo dục 2005 05/05/2005 Luật, 05 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2005