Kết quả khen thưởng năm học 2018-2019

Kết quả khen thưởng năm học 2018-2019

Lượt xem:

Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2018-2019 Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh Quyết định số [...]
  • 1738/BC-SGDĐT (19/07/2021) - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022
  • 1621/QĐ-UBND (28/06/2021) - Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở.
  • 2536/QĐ-UBND (14/07/2021) - Quyết định về việc hỗ trợ tiền thưởng cho học sinh tiêu biểu trong năm học 2020-2021
  • 1639/BC-SGDĐT (05/07/2021) - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022
  • 1621_QĐ-UBND (28/06/2021) - Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020-2021