Tiếp nhận đăng ký người Kiên Giang trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kênh tiếp nhận đăng ký đón tiếp công dân người Kiên Giang đang làm việc, sinh sống, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh về Kiên Giang (Thông báo số 46/TB-STTTT ngày 3/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông)

Bạn hãy nhấp chuột vào hình sau để đăng ký: