……………………………
 • ……………………………
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng phòng
 • truongphong@vinhthuan.edu.vn
Trần Văn Len
 • Trần Văn Len
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng phòng
 • 0913831199
 • tvlen@vinhthuan.edu.vn
 • Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Ngô Thị Ngọc Hạnh
 • Ngô Thị Ngọc Hạnh
 • Ban lãnh đạo
 • Phó trưởng phòng
 • 0917131186
 • ntnhanh@vinhthuan.edu.vn