Tỉnh Kiên Giang cho học sinh đi học trở lại từ ngày 27/4/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh CoVid-19, tỉnh Kiên Giang cho Học sinh từ khối 9 trở lên bắt đầu vào học từ ngày 27/4/2020; Khối 6, 7, 8, cấp tiểu học, mầm non, cơ sở ngoại ngữ – tin học ngoài công lập bắt đầu học từ ngày 04/5/2020.