Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
27/2018/TT-BGDĐT 25/10/2018 Công văn, Thông tư, sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
25/2018/TT-BGDĐT 08/10/2018 Thông tư, Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non
17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
19/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư, Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
35/2017/TT-BGD&ĐT 28/12/2017 Thông tư, Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
16/2017/TT-BGDĐT 12/07/2017 Thông tư, Thông tư Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Thông tư này thay thế TTLT số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV và TT số 59/2008/BGD&ĐT. Và có hiệu lực kể từ ngày 28/8/2017
15/2017/TT-BGDĐT 09/06/2017 Thông tư, Thông tư của BGD&ĐT bổ sung sửa đổi một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009
02/2017/TT-BNV 12/05/2017 Thông tư, Thông tư của Bộ nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định 47 của chính phủ.
40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Thông tư, Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017
17/2016/TTLT-BGDDT-BTTTT 21/06/2016 Thông tư, Thông tư liên tịch giữa Bộ GD&ĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
Trang 1 / 3123»