Tập huấn, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị và chính trị hè năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 14 đến ngày 20/9/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị và chính trị hè năm học 2021-2022, cho giáo viên các trường tiểu học và THCS trên địa bàn, bằng hình thức trực tuyến.

Ths Võ Thanh Xuân, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TT Bồi dưỡng chính trị (báo cáo viên Tỉnh ủy Kiên Giang)

Những nội dung cốt lõi, vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020) và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2021-2030); Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chương trình hành động số 09, số 08; Kết quả Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII, kết quả kỳ họp quốc hội thứ nhất quốc hội khoá XV (nhiệm kỳ 2021-2026); Thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”  nhằm tăng cường các biện pháp nắm tình hình và kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân giai đoạn 2020-2025; Tình hình kinh tế, chính trị – xã hội thế giới và trong nước nổi bật trong chín tháng đầu năm 2021; cơ đồ, tiềm lực, vị thế của Việt Nam hiện nay;  Báo cáo thực hiện nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022.

Ths Lê Văn Gìn, HUV, P.Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Qua đó, nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và văn bản cụ thể hóa của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm, nhận thức đúng trong đời sống chính trị, kinh tế – xã hội của đất nước, của tỉnh, của huyện Vĩnh Thuận; các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2021-2022, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy tại đơn vị.

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh, Phó trưởng phòng phụ trách

Diễm Trang