Vĩnh Thuận tổ chức tập huấn bồi dưỡng chính trị cho giáo viên năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tập huấn bồi dưỡng chính trị cho giáo viên năm 2020 trong các trường trên địa bàn huyện gồm những nội dung cơ bản, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XII Đảng bộ huyện và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; văn bản cụ thể hóa của Tỉnh ủy thực hiện các kết luận của Trung ương về giáo dục và Đào tạo; những vấn đề mới cần nhận thức đúng, sâu sắc trong đời sống chính trị-kinh tế-xã hội của đất nước, của tỉnh và địa phương; các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2020-2021, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Kết luận số 94-KL/TW ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quá trình học tập và rèn luyện.

Ông Võ Thanh Xuân, ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy – Báo cáo viên của lớp tập huấn tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thuận ngày 12/9/2020

Ban Tuyên giáo huyện ủy Vĩnh Thuận xây dựng kế hoạch tập huấn bồi dưỡng chính trị cho giáo viên năm 2020 từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020 (tập huấn vào các ngày thứ bảy và chủ nhật) toàn thể viên chức và người lao động trong các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận được chia làm 8 lớp, mỗi lớp tập huấn bồi dưỡng chính trị 2 buổi. Ông Võ Thanh Xuân, ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy và ông Lê Văn Gìn, phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy làm Báo cáo viên các lớp tập huấn.

Đại biểu dự tập huấn bồi dưỡng chính trị cho giáo viên năm 2020 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

Ngày 12 tháng 9 diễn ra 2 lớp tập huấn tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và Hội trường UBND xã Vĩnh Phong với 259 người tham dự/1069.