Hội Khuyến học xã Tân Thuận, đơn vị 3 năm liền thực hiện tốt công tác phát triển hội viên và xây dựng Gia đình học tập

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hội Khuyến học xã Tân Thuận hiện có 2.727 hội viên/9.402 khẩu chiếm 29% dân số, là xã có tỷ lệ phát triển hội viên cao nhất huyện; toàn xã có 8 chi hội ấp, 4 chi hội trường học, 1 ban khuyến học và 68 tổ khuyến học. Tính đến nay xã Tân Thuận đã đã phát triển tổ chức Hội đạt 100% trường học, ấp và tổ NDTQ trên địa bàn. Tuy đời sống kinh tế một bộ phận dân cư còn nhiều khó khăn, nhưng sự phát triển của phong trào Hội rộng khắp chứng tỏ Nhân dân trong xã rất quan tâm đến việc học tập của con em, do đó đã đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Đảng do tổ chức Hội phát động.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã và sự chỉ đạo về chuyên môn của Hội Khuyến học huyện, sự ủng hộ của ban ngành, đoàn thể và Nhân dân trong xã, Hội đã hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm được cấp trên giao. Sau khi BCH Hội được củng cố và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Loan (giáo viên hưu trí) được tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội, phong trào khuyến học của xã có hướng phát triển tốt. Nổi bật là công tác vận động Nhân dân vào tổ chức Hội và đăng ký xây dựng Gia đình học tập, Cộng đồng học tập.

Đặc biệt năm 2021 và quý I năm 2022, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có thời gian dài phải thực hiện giãn cách, nhưng với quyết tâm cao, thích ứng với tình hình dịch bệnh, Hội Khuyến học xã Tân Thuận đã thực hiện các chỉ tiêu phát triển hội viên và xây dựng Mô hình học tập đều đạt kế hoạch. Đóng góp tích cực cho hoạt động này ngoài vai trò quan trọng của cấp ủy, chính quyền cấp xã còn có sự đóng góp cá nhân của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Loan chủ tịch Hội đã bám địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chỉ tiêu huyện giao, cụ thể: 1. Về phát triển hội viên: Đầu năm 2019 xã có 1.848 hội viên, đạt 16,97% so dân số xã. Đến cuối năm 2021 toàn xã nâng lên 2.727 hội viên, đạt 29% dân số, tăng 879 hội viên. 6 tháng đầu năm 2022: Số hội viên có 2.727/9.402 người dân, đạt 29% so dân số xã; 2. Về xây dựng Gia đình học tập: Cuối năm 2019: Công nhận 523 GĐHT/2.532 hộ, đạt 20,66% so tổng số hộ (thấp nhất huyện). Năm 2021: Công nhận 2.295 GĐHT/2.555 hộ, đạt 89,82% so tổng số hộ (cao nhất huyện). 6 tháng năm 2022: Vận động đăng ký 2.300 hộ, đạt 90,02% so tổng số 2.555 hộ.

Trong Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Thân, UVBCH Tỉnh hội – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện đã đánh giá cao sự sự nỗ lực của Ban chấp hành Hội và cá nhân đồng chí chủ tịch Hội Khuyến học xã. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đồng chí yêu cầu Hội Khuyến học xã Tân Thuận phải cố gắng phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản cấp trên giao: 1. Tổ chức triển khai, quán triệt Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” ; Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”  và các văn bản về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 2. Tổ chức tốt công tác bình xét, công nhận các danh hiệu học tập năm 2022, như: Gia đình học tập, Dòng học học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập, đạt chỉ tiêu kế hoạch, và Mô hình Công dân học tập đơn vị đã đăng ký với huyện. Làm tốt công tác bình xét, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022. 3. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể hỗ trợ công tác vận động Quỹ khuyến học đạt kế hoạch huyện giao. Tập trung nguồn lực hỗ trợ học sinh nghèo đầu năm học 2022-2023, đừng để các cháu học sinh nghèo, học sinh mồ côi phải bỏ học.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan trao giấy Công nhận Gia đình học tập cho gia đình tiêu biểu

Trong hội nghị sơ kết 6 tháng, Hội Khuyến học xã Tân Thuận đã tổ chức biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đạt được năm 2021 gồm có: trao 01 Giấy khen Hội Khuyến học tỉnh, 02 Giấy khen BCH Hội Khuyến học huyện…  và trao giấy Công nhận danh hiệu học tập cho các tập thể trường học, ấp và các hộ gia đình tiêu biểu để động viên phong trào./.

           Thượng Ngươn

HKH huyện Vĩnh Thuận