Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1310/SGDĐT-VP 06/08/2018 Công văn, Văn bản của Sở GD&ĐT Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ đầu năm học 2018-2019
99/UBND-BHXH 31/07/2018 Công văn, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
71/PGDĐT-TC 26/07/2018 Công văn, Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT chỉ đạo năm học 2018-2019
597/BHXH-QLT 09/07/2018 Công văn, Hướng dẫn thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
607/BHXH-QLT 09/07/2018 Công văn, Đính chính hướng dẫn thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
532/SGDĐT-KTKĐCLGD 06/04/2018 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn xét Tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018 và tuyển sinh năm học 2018-2019
282/BGD&ĐT-CTHSSV 25/01/2017 Công văn, Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học: Khung ứng xử văn hóa trong trường học; Định hướng nội dung và sử dụng khẩu hiệu trong trường học.
225-CV/HU 06/01/2017 Công văn, Công văn của Huyện ủy về việc thực hiện quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
38/TB-VP 28/07/2016 Công văn, Văn bản số 38/TB-VP, ngày 28/7/2016 của Sở GD&ĐT Kiên Giang về việc trả lời, giải trình những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị. trường học gắn với tổng kết năm học và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017
136-CV/HU 15/07/2016 Công văn, Công văn của huyện ủy về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
91-CV/TU 31/03/2011 Công văn, Công văn của tỉnh Ủy Kiên Giang về việc chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020