Dịch vụ công lĩnh vực giáo dục mức độ 3

Lượt xem:


 
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và Đào tạo (QH)
2 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo (QH)