Đoàn kiểm tra cấp tỉnh kiểm tra công tác phổ cập giáo dục- xóa mù chữ huyện Vĩnh Thuận năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14/02/2019, tại Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận, Đoàn cấp tỉnh kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ huyện Vĩnh Thuận năm 2018.

Đoàn kiểm tra do ông Ninh Thành Viên, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang làm trưởng đoàn; ông Lê Ngọc Hân, trưởng phòng giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang làm phó trưởng đoàn. Về phía huyện Vĩnh Thuận có ông Phạm Văn Hậu, huyện ủy viên, phó chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo phổ cập, xóa mù chữ huyện; ông Huỳnh Minh Tâm, huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện cùng trưởng ban chỉ đạo 8 xã, thị trấn, hiệu trưởng 25 đơn vị trường phổ thông, 25 giáo viên phụ trách tổng hợp công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Qua hơn 01 buổi kiểm tra hồ sơ chỉ đạo và hồ sơ quản lý về chuyên môn, đối chiếu với hồ sơ minh chứng và đi thực tế tại 02 đơn vị (xã Tân Thuận và thị trấn Vĩnh Thuận) đoàn kiểm tra thống nhất đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang công nhận huyện Vĩnh Thuận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 thời điểm tháng 12 năm 2018.