Chi bộ Trường trung học cơ sở Vĩnh Phong 2 tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 12/10/2019, Chi bộ Trường trung học cơ sở Vĩnh Phong 2, huyện Vĩnh Thuận long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự Đại hội có ông Huỳnh Tấn Phi, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ, Phó tổ chỉ đạo đại hội điểm của Huyện, cùng các đồng chí Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế trong tổ chỉ đạo Đại hội của Huyện, thường trực Đảng ủy xã, cùng đại diện 25/25 đảng viên được triệu tập dự Đại hội. Đây là chi bộ được tổ chỉ đạo đại hội của huyện chọn làm điểm tổ chức đại hội chi bộ để rút kinh nghiệm.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, chi bộ lãnh đạo thực hiện nghị quyết có nhiều thuận lợi, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết nhất trí, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bám sát vào quy chế làm việc của chi bộ, đơn vị, phân công giao việc cho từng cán bộ, đảng viên phụ trách. Cán bộ, đảng viên, viên chức luôn lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ủng hộ đường lối đổi mới của Đảng ta; chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Nói, viết và làm đúng theo nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước. Có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Nhiệm kỳ qua có 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên hoàn thành nhiệm vụ; Công tác cán bộ đã thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước; Trong nhiệm kỳ có 100% cán bộ, viên chức được nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; Kết quả năm 2017 đến 2019 đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc và 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Thực hiện phong trào thi đua dạy tốt-học tốt, trường đã tổ chức ngoại khoá cho học sinh, thi tìm hiểu về Đoàn, Đảng, về trật tự an toàn giao thông. Phát động phong trào thi đua trong học sinh nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước khích lệ học sinh học tập ngày càng tốt hơn. Trong nhiệm kỳ 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động;

Hoạt động của các đoàn thể có sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt; hằng năm công tác Đội xếp loại xuất sắc, hoạt động công đoàn đạt công đoàn vững mạnh. Thực hiện tốt quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Luật viên chức; thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên ở nơi cư trú, tích cực xây dựng gia đình giáo viên văn hoá; động viên gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Quy định 101, của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. thường xuyên đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao. Mỗi đảng viên-giáo viên là người gương mẫu trong công tác, có đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, giáo viên. Phấn đấu có 100% cán bộ, đảng viên, 100% đoàn viên được tiếp thu. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chi ủy, chi bộ. Phấn đấu tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt lệ chi bộ đạt 100%; hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 03 đảng viên trở lên. Có 100% đảng viên tiếp thu và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu hằng năm chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Phấn đấu đạt các danh hiệu: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ – chiến sỹ thi đua đạt 15% trở lên; hoàn thành nhiệm vụ được giao đạt 100%; Công đoàn cơ sở đạt “Vững mạnh xuất sắc”; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt “Chi đoàn vững mạnh”; Duy trì thứ hạng trong thi đua khối.

Đại hội bầu Chi ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 5 đồng chí và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.

Ban Chi ủy khóa VI nhiệm kỳ 2020-2022

Diễm Trang