Kết quả thi đua – khen thưởng năm học 2015-2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các Quyết định định khen thưởng thành tích giáo dục của phòng giáo dục và đào tạo Vĩnh Thuận năm học 2015-2016

Quyết  định số 446B/QĐ-BGD&ĐT ngày  05/02/2016 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc tặng kỷ niệm chương ” Vì sự nghiệp giáo dục”

Quyết  định số 986/QĐ-SGDĐT ngày 10/8/2016 của Sở giáo dục và đào tạo về việc Khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tishc cực năm học 2015-2016.

Quyết  định số 791/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND huyện về việc công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016.

Quyết  định số 35/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND huyện về việc khen thưởng tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khối giáo dục năm học 2015-2016.

Quyết  định số 36/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND huyện về việc công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc tiêu biểu nhiệm vụ năm học 2015-2016.

Quyết  định số 37/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND huyện về việc công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho tập thể đạt thành tích hoàn thành xuất sắc tiêu biểu nhiệm vụ năm học 2015-2016.

Quyết  định số 40/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND huyện về việc Khen thưởng cá nhân đạt thành tích xuất  sắc  nhiệm vụ năm học 2015-2016.

Quyết  định số 98/QĐ-PGDĐT ngày 27/6/2016 của phòng giáo dục và đào tạo về việc công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến  năm học 2015-2016.