Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

CỦA PHÒNG  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH THUẬN

Vị trí và chức năng:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của UBND cấp huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND cấp huyện:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND cấp tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp huyện.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch UBND cấp huyện: Dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

8. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

9. Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục; quyết định vị trí việc làm, số người làm việc cho các cơ sở giáo dục sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện và công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

10. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND cấp huyện.

11. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm để cơ quan tài chính cùng cấp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện.

12. Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch giúp UBND cấp huyện kiểm tra, thanh tra thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện.

13. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp huyện.

15. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND cấp huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND cấp huyện giao.

Nhiệm vụ cụ thể:

1. Ban Lãnh đạo: gồm có Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng.

Nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại điều 5, 6 Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Bộ phận giáo dục mầm non:

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn khối nhà trẻ, mẫu giáo về thực hiện nội dung, chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức triển khai các chuyên đề, các hội thi giáo viên giỏi khối nhà trẻ, mẫu giáo; công tác xây dựng trường mầm non, mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia; công tác thanh tra và kiểm định chất lượng giáo dục; công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng trường mầm non; công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; theo dõi phát triển hệ thống trường mầm non; quản lý các trường ngoài công lập trên địa bàn.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên; tham gia công tác thi đua, khen thưởng khối nhà trẻ, mẫu giáo.

Thực hiện công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng.

3. Bộ phận giáo dục tiểu học:      

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn cấp tiểu học về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các kỳ thi, hội thi của giáo viên, học sinh cấp tiểu học; phụ trách việc cấp và quản lý các loại văn bằng, chứng nhận tiểu học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục cấp tiểu học; công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ cập GDTH, xóa mù chữ; công tác chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường xanh-sạch-đẹp, trường học thân thiện . . .quản lý các cơ sở giáo dục tiểu học ngoài công lập.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc dạy 2 buổi/ngày, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác đội, nhi đồng.

Phụ trách công tác thiết bị, thư viện cấp tiểu học, tham gia các dự án cho cấp tiểu học, các chương trình giáo dục phối hợp của các ban ngành liên quan; tổng hợp thống kê, báo cáo; tham gia công tác thi đua, khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến khối tiểu học.

Thực hiện công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng.

4. Bộ phận giáo dục trung học cơ sở:

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn cấp THCS về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các kỳ thi, hội thi của giáo viên, học sinh cấp THCS; phụ trách việc cấp và quản lý các loại văn bằng, chứng nhận THCS theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Tham gia công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục cấp THCS; công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng trường THCS.

Phụ trách công tác giáo dục thường xuyên, các trung tâm học tập cộng đồng và xây dựng xã hội học tập.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ cập GDTH, xóa mù chữ; công tác chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường xanh-sạch-đẹp, trường học thân thiện . . .quản lý các cơ sở giáo dục tiểu học ngoài công lập.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác đoàn, đội.

Phụ trách công tác thiết bị, thư viện cấp THCS, tham gia các dự án cho cấp THCS, các chương trình giáo dục phối hợp của các ban ngành liên quan; tổng hợp thống kê, báo cáo; tham gia công tác thi đua, khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến khối THCS.

Phụ trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học.

Thực hiện công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng.

         5. Bộ phận Tổ chức-cán bộ, Thi đua-Khen thưởng:

Phụ trách việc thành lập, chia tách, giải thể, chuyển đổi loại hình trường và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc xác định vị trí việc làm của viên chức sự nghiệp giáo dục, tổng hợp kế hoạch biên chế viên chức sự nghiệp của các cơ sở giáo dục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, hợp đồng lao động, điều động, luân chuyển, biệt phái đối với công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

Phụ trách công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; công tác khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức; đánh giá công chức, viên chức hàng năm; công tác kiểm tra, thanh tra ở các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện về chế độ chính sách gồm: nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, hưu trí, nghỉ việc, thuyên chuyển công tác, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, nghỉ phép; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý hồ sơ công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc (hồ sơ gốc, hồ sơ điện tử).

Tổng hợp số liệu quản lý công chức, viên chức; công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực tổ chức cán bộ.

Phụ trách công tác Thi đua-Khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng.

            6. Bộ phận Kế hoạch-Tài chính:

Làm công tác kế toán tổng hợp của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc lập dự toán, phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục; dự toán kinh phí các chương trình mục tiêu, xây dựng cơ bản, hướng dẫn thu, chi học phí cho các cơ sở giáo dục trực thuộc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về những vấn đề liên quan đến tài chính của các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Trực tiếp phụ trách công tác xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.

Thủ quỹ cơ quan.

Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Tham gia công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.

Thực hiện công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng.

            7. Bộ phận Hành chính-Văn thư:

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, tiếp dân; thường trực công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác nữ; thường trực công tác công đoàn ngành giáo dục cấp huyện.

Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, quản lý và chuyển công văn đi, đến cho các bộ phận chức năng thực hiện. Đánh máy, in ấn văn bản, quản lý các con dấu, trực điện thoại, FAX của cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Phụ trách công tác hành chính, quản trị, cơ sở vật chất của cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng.

8. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo:

a) Nhà trẻ, trường mầm non, trường mẫu giáo;

b) Trường tiểu học;

c) Trường tiểu học và trung học cơ sở;

d) Trường trung học cơ sở;

đ) Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng ngành Giáo dục;