Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Luật viên chức 2010 15/11/2010 Luật,
Luật sửa đổi Luật giáo dục 2009 25/11/2009 Luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục của quốc hội khóa xii, kỳ họp thứ 6 số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009
38/2005/QH11_Luật giáo dục 2005 05/05/2005 Luật, 05 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2005