Hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống tập huấn của Nhà xuất bản giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tài khoản của giáo viên dạy lớp 6 năm học 2021-2022 huyện Vĩnh Thuận

Họ tên ID Giáo viên Mật khẩu Trường
Danh Trường Giang 161502612 Aa@123456 Trường TH&THCS Phong Đông
Danh Út 161502613 Aa@123456 Trường TH&THCS Phong Đông
Hồ văn Xuân 161502614 Aa@123456 Trường TH&THCS Phong Đông
Huỳnh Hoàng Voi 161502615 Aa@123456789 Trường TH&THCS Phong Đông
Huỳnh Văn Dũ 161502616 Aa@123456789 Trường TH&THCS Phong Đông
Huỳnh Văn Ngát 161502617 Aa@123456 Trường TH&THCS Phong Đông
Huỳnh Văn Thái 161502618 Aa@123456 Trường TH&THCS Phong Đông
Lâm Trung Kiên 161502619 Aa@123456 Trường TH&THCS Phong Đông
Mai Văn Hùng 161502620 Aa@123456 Trường TH&THCS Phong Đông
Nguyễn Thị Mộng Cầm 161502621 Aa@123456 Trường TH&THCS Phong Đông
Nguyễn Thị Xuân 161502622 Aa@123456 Trường TH&THCS Phong Đông
Trần Văn Tấn 161502623 Aa@123456 Trường TH&THCS Phong Đông
Trương Thị Mỹ Duyên 161502624 Aa@123456 Trường TH&THCS Phong Đông
Võ lâm Cẩm Nhung 161502625 Aa@123456 Trường TH&THCS Phong Đông
Đặng Hà Lăm 161502817 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 1
Đặng Thành Lập 161502818 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 1
Hồ Tấn Khải 161502819 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 1
Lê Thị Thanh Giang 161502820 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 1
Lương Đức Thứ 161502821 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 1
Mai Khắc Tiệp 161502822 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 1
Mai Văn Việt 161502823 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 1
Nguyễn Thị Cẩm Bình 161502824 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 1
Nguyễn Thị Lan Quyên 161502825 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 1
Nguyễn Thị Muội 161502826 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 1
Nguyễn Văn Sấm 161502827 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 1
Phan Thúy Diễm 161502828 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 1
Phan Văn Vị 161502829 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 1
Trần Thanh Tuyền 161502830 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 1
Cao Văn Khanh 161504911 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 2
Hùnh Thu Ba 161504912 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 2
Lê Thị Thu Mến 161504913 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 2
Nguyễn Văn Chương 161504914 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 2
Nguyễn Vũ Đạt 161504915 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 2
Phạm Cẩm Quyên 161504916 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 2
Phạm Hồng Thái 161504917 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 2
Quảng Thi Chúc Hai 161504918 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 2
Trương Hoàng Lam 161504919 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 2
Trương Văn Ngoan 161504920 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 2
Võ Văn Cò 161504921 Aa@123456 Trường TH&THCS Tân Thuận 2
Bùi Văn Xinh 161503015 Aa@123456 Trường TH&THCS TT Vĩnh Thuận
Đinh Ngọc Lành 161503016 Aa@123456 Trường TH&THCS TT Vĩnh Thuận
Đỗ Thị Thúy Anh 161503017 Aa@123456 Trường TH&THCS TT Vĩnh Thuận
Lê Như Ý 161503018 Aa@123456 Trường TH&THCS TT Vĩnh Thuận
Mã Thùy Dương 161503019 Aa@123456 Trường TH&THCS TT Vĩnh Thuận
Nguyễn Thị Bích Hạnh 161503020 Aa@123456 Trường TH&THCS TT Vĩnh Thuận
Nguyễn Văn Tân 161503021 Aa@123456 Trường TH&THCS TT Vĩnh Thuận
Phạm Văn Tình 161503022 Aa@123456 Trường TH&THCS TT Vĩnh Thuận
Phan Văn Giang 161503023 Aa@123456 Trường TH&THCS TT Vĩnh Thuận
Tô Thanh Liễm 161503024 Aa@123456 Trường TH&THCS TT Vĩnh Thuận
Trần Sung 161503025 Aa@123456 Trường TH&THCS TT Vĩnh Thuận
Trần Thị Bích Ngọc 161503026 Aa@123456 Trường TH&THCS TT Vĩnh Thuận
Trần Thị Tám 161503027 Aa@123456 Trường TH&THCS TT Vĩnh Thuận
Trương Ngọc Phận 161503028 Aa@123456 Trường TH&THCS TT Vĩnh Thuận
Trương Văn Xiêm 161503029 Aa@123456 Trường TH&THCS TT Vĩnh Thuận
Bùi Duy Khánh 161502714 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Bùi Thanh Nhựt 161502715 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Danh Thị Chí Linh 161502716 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Danh Thiết 161502717 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Đào Văn Hiền 161502718 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Đỗ Quốc Bình 161502719 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Lâm Văn Khứng 161502720 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Lê Minh Hiểu 161502721 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Ngô Văn Hùng 161502722 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Nguyễn Hữu Thức 161502723 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Nguyễn Ngọc Khởi 161502724 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Nguyễn Thị Bích Ngân 161502725 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Nguyễn Thị Mộng Thùy 161502726 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Nguyễn Văn Chung 161502727 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Nguyễn Văn Kết 161502728 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Nguyễn Văn Trường 161502729 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Phan Minh Phượng 161502730 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Trần Văn Sử 161502731 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Trịnh Văn Thống 161502732 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Võ Đô La 161502733 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Võ Thành Nghiêm 161502734 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
Châu Văn Công 161502914 Aa@123456 Trường TH&THCS Vình Bình Nam
Đặng Văn Chức 161502915 Aa@123456 Trường TH&THCS Vình Bình Nam
Đinh Văn Dũng 161502916 Aa@123456 Trường TH&THCS Vình Bình Nam
Hồ Quang Dũng 161502917 Aa@123456 Trường TH&THCS Vình Bình Nam
Nguyễn Thị Hồng 161502918 Aa@123456 Trường TH&THCS Vình Bình Nam
Nguyễn Trường An 161502919 Aa@123456 Trường TH&THCS Vình Bình Nam
Phạm Kim Ý 161502920 Aa@123456 Trường TH&THCS Vình Bình Nam
Trần Minh Tiền 161502921 Aa@123456 Trường TH&THCS Vình Bình Nam
Trần Văn Út 161502922 Aa@123456 Trường TH&THCS Vình Bình Nam
Trịnh Minh Thế 161502923 Aa@123456 Trường TH&THCS Vình Bình Nam
Trương Văn Thọ 161502924 Aa@123456 Trường TH&THCS Vình Bình Nam
Võ Văn Thanh 161502925 Aa@123456 Trường TH&THCS Vình Bình Nam
Đặng Thị Mỹ Trang 16150521 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Danh Dệ 16150522 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Đỗ Văn Tới 16150523 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Lê Ngọc Bích 16150524 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Nguyễn Công Dững 16150525 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Nguyễn Hoàng Anh 16150526 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Nguyễn Hồng Phi Long 16150527 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Nguyễn Thị Thu Yến 16150528 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Nguyễn Thị Thúy 16150529 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Nguyễn Văn Bạo 161505210 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Phạm Ngọc Trân 161505211 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Phạm Thị Nhanh 161505212 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Phạm Vũ Phương 161505213 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Trần Thạch Mal 161505214 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Trần Trọng Nghĩa 161505215 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Trương Thị Tâm Nguyên 161505216 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Văn Minh Trí 161505217 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Võ Thị Út 161505218 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Vũ Hữu Thanh 161505219 Aa@123456 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1
Cao Thị Thuỳ Ngân 161502119 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Đặng Thị Nhung 161502120 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Dương Hồng Phước 161502121 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Huỳnh Thị Ái Chi 161502122 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Huỳnh Văn Toàn 161502123 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Kiên Thị Thanh Tâm 161502124 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Lê Hồng Trắng 161502125 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Lê Ngọc Diễm Hương 161502126 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Lê Thị Anh Đào 161502127 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Lê Thị Mãi Em 161502128 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Lý Kim Ba 161502129 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Lý Phước Kiệt 161502130 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Mã Phước Tường 161502131 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Mai Thị Liễm 161502132 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Ngô Trường Chinh 161502133 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Nguyễn Minh Trường 161502134 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Nguyễn Quang Hiển 161502135 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Nguyễn Thị Bích Nhi 161502136 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Nguyễn Thị Hiền 161502137 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Nguyễn Thị Mãi 161502138 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Nguyễn Thị Thu Thùy 161502139 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Nguyễn Thị Tuyền 161502140 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Nguyễn Trung Giang 161502141 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Nguyễn Văn Dũng 161502142 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Phạm Thành Đời 161502143 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Tô Kiều Diễm 161502144 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Trần Đình Duy 161502145 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Trần Hữu Duyên 161502146 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Trần Ngọc Thạnh 161502147 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Trần Thanh Đông 161502148 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Trần Thanh Trúc 161502149 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Trần Thị Bích Thuỷ 161502150 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Trần Thị Chế Linh 161502151 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Trần Thị Thu Mùi 161502152 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Trần Thị Vân Anh 161502153 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Trần Thuận Tiến 161502154 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Trịnh Thị Thu Loan 161502155 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Trương Trung Kiên 161502156 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Trương Văn Nới 161502157 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Võ Văn Sớm 161502158 Aa@123456 Trường THCS Thị Trấn
Đặng Tấn Việt 161502321 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Đặng Vũ Thịnh 161502322 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Diệp Kiều Diễm 161502323 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Hồ Như Thủy 161502324 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Hứa Hoài Liêm 161502325 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Huỳnh Thanh Phong 161502326 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Lê Thị Nguyên 161502327 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Mai Thị Mỹ Trinh 161502328 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Ngô Văn Khanh 161502329 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Nguyễn Chí Đại 161502330 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Nguyễn Hoàng Anh 161502331 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Nguyễn Hòang Vũ 161502332 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Nguyễn Hồng Cẩm 161502333 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Nguyễn Hữu Sự 161502334 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Nguyễn Hữu Thọ 161502335 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Nguyễn Thanh Thuận 161502336 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Nguyễn Thị Mai 161502337 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Nguyễn Thị Thùy Dung 161502338 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Nguyễn Tuấn Kiệt 161502339 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Thái Văn Dương 161502340 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Trần Tấn Minh 161502341 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Trần Thị Diễm 161502342 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Trần Thị Nghiệp 161502343 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Trần Văn Lâm 161502344 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Võ Thị Điều 161502345 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Vương Thị Ngọc Diễm 161502346 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Phong 2
Châu Minh Thuận 161502422 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Thuận
Hồ Phúc Thiện 161502423 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Thuận
Huỳnh Minh Châu 161502424 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Thuận
Lê Thị Bích Ngân 161502425 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Thuận
Lê Vũ Linh 161502426 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Thuận
Nguyễn Thị Điệp 161502427 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Thuận
Nguyễn Văn Đệ 161502428 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Thuận
Nguyễn Văn Liêm 161502429 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Thuận
Nguyễn Văn Liêu 161502430 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Thuận
Phạm Thị Bích Vân 161502431 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Thuận
Phạm Thị Thu Ngân 161502432 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Thuận
Phan Thành Vũ 161502433 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Thuận
Tô Thị Thia 161502434 Aa@123456 Trường THCS Vĩnh Thuận
Bùi Kim Liền 161503210 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Bùi Văn Vẹn 161503211 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Hồng Thanh Thảo 161503212 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Khương Văn Hậu 161503213 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Lại Thị Lan 161503214 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Lê Thị Bích Thùy 161503215 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Lê Thị Nhanh 161503216 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Lưu Như Ý 161503217 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Nguyễn Minh Bum 161503218 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Nguyễn Minh Chuẩn 161503219 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Nguyễn Văn Tùng 161503220 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Quách Thanh Tuấn 161503221 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Tô Phú Nhuận 161503222 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Trần Quang Huy 161503223 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Trần Quốc Tịch 161503224 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Trần Thị Hồng Vi 161503225 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Trần Thị Ngọc Diễm 161503226 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Trần Trung Kiên 161503227 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Trần Văn Chánh 161503228 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Võ Hoàng Tuấn 161503229 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc
Danh Đời 161503116 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Phong
Lý Văn Na 161503117 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Phong
Nguyễn Tạo Anh 161503118 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Phong
Nguyễn Thành Nhớ 161503119 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Phong
Thái Trường Hắt 161503120 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Phong
Võ Hồng Mộng 161503121 Aa@123456 Trường THCS&THPT Vĩnh Phong