Kết quả khen thưởng năm học 2018-2019

Kết quả khen thưởng năm học 2018-2019

Lượt xem:

Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2018-2019 Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh Quyết định số [...]
  • 05 /VBHN-BGDĐT (13/02/2014) - Quyết định Ban hành Điều lệ trường mầm non
  • 4507/QĐ-BGDĐT (21/11/2019) - Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
  • 19/2019/TT-BGDĐT (12/11/2019) - Thông tư ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên
  • 179/QĐ-PGDĐT (18/11/2019) - Quyết định ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng huyện Vĩnh Thuận lần thứ XIII năm 2020
  • 2247/QĐ-BGDĐT (07/08/2019) - Quyết định ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020