Thầy giáo ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong giảng dạy

Thầy giáo ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong giảng dạy

Lượt xem:

Tiên phong trong việc tham gia các phong trào thi đua, thầy Huỳnh Hoàng Voi, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, có nhiều sáng kiến, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Qua đó góp phần [...]
Thầy giáo ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong giảng dạy

Thầy giáo ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong giảng dạy

Lượt xem:

Tiên phong trong việc tham gia các phong trào thi đua, thầy Huỳnh Hoàng Voi, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, có nhiều sáng kiến, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Qua đó góp phần [...]
  • 137/KH-UBND (13/09/2019) - Kế hoạch của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
  • 1043/SNV-TCCCVC (04/09/2019) - Về việc xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và Danh sách quy hoạch đào tạo sau đại học cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
  • 1451/SGDĐT-KHTC (16/08/2019) - Sở GD&ĐT hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020
  • 55/2011/TT-BGDĐT (22/11/2011) - Thông tư ban hành điều lệ Ban đại diện cha, mẹ học sinh
  • 16/2018/TT-BGDĐT (03/08/2018) - Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân